Showing posts with label Education. Show all posts
Showing posts with label Education. Show all posts

Tuesday, April 30, 2013

വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും (Education and Culture)

അറിവാണ് മനുഷ്യനെ മുൻപനും പിൻപനും ആക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി ഉള്ളവന് അതില്ലാത്തവനെ പുച്ഛം നിറഞ്ഞ നോട്ടം നോക്കാൻ ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ടോ? വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവൻ അതുള്ളവനെ  ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഗതികേട് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സ്വന്തം മഹത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് മനസിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത, സ്വയം അറിവുണ്ട് എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന വിവരദോഷികൾ സ്വന്തം ഡിഗ്രികൾ കൊണ്ട് കോർത്ത കയറിൽ തൂങ്ങി ചാവുന്നതാണ് നല്ലത്. ഹല്ല പിന്നെ!

വയലിൽ പണി എടുക്കുന്ന കർഷകൻ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മെടഞ്ഞ് മേഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിവേകം ഡിഗ്രികൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വിവേകിയായ കർഷകൻ സർക്കാരിന്‍റെ ഗ്രാന്റ് വാങ്ങാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കൌണ്ടരിന്‍റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യർ സമ്മാനിക്കുന്ന പുച്ഛം നിറഞ്ഞ ചിരി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഭ്യസ്തവിദ്യർ എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരദോഷികളുടെയും സംസ്കാരം ആകുന്നു. ഒരിക്കലും സംസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെ സൗജന്യം ആയി കിട്ടില്ല. സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അത് വീട്ടുകാരുടെയും, നാട്ടുകാരുടെയും കടമ ആകുന്നു. സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത തലമുറയെ പടച്ചു വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു വയസായ പെണ്ണിനുപോലും നമ്മടെ നാട്ടില്‍ ധൈര്യമായി ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിനടക്കാൻ പറ്റാത്തത്. വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി പോയ മാന്യ പുരുഷന്മാരും പൊങ്ങച്ചക്കാരികളും കൂടി ചെയ്യുന്നത്ര ദോഷം വേറെ ആരും ഈ സമൂഹത്തിനു ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരികളായ ഏതെങ്കിലും അഭ്യസ്തവിദ്യർ ഈ പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതുകൊണ്ട്‌ സംസ്കാരം ഉണ്ടായി എന്ന് അഹങ്കരിക്കരുത്. യഥാർഥ സംസ്കാരം പ്രവൃത്തിയിൽ കാണണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് ഡിഗ്രികൾ കോർത്ത കയറിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങുന്നതാണ്!


 NB: ചില ആപ്പീസുകളിൽ മുണ്ടും തോർത്തും അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടും ബ്ലൗസും ധരിച്ചുവരുന്ന, പ്രായമായ ചിലരെ പരിഗണിക്കുന്ന രീതി കണ്ട് ആത്മനൊമ്പരം പൂണ്ടാണ്‌ ഇത് എഴുതുന്നത്. ആരെയും മുഷിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

Tuesday, June 19, 2012

BTec Factories


(Sorry if I sound too negative. I couldn't help it!)

I work in an office sandwiched between two manufacturing units. One on the left, the other on the right. Both are multi-storey buildings in the heart of the city. The manufacturing process starts at 8.30 in the morning, and ends at 4 in the evening. Raw materials reach the unit from around 8 am. The one on the left has an evening shift as well. They go on till 11 in the night, sometimes later. The process looks- from my building, laborious and uniform on both sides. Are the products, of good quality?

But what do they produce? Now, that’s a good question. They don’t produce any material. Nothing that can be seen. But they manufacture youngsters with a degree after their names. Yes these are BTec Factories. IIT student factories. Coaching centres cum Intermediate Colleges. Buildings with huge posters of IIT entrance rank holders’ photos and their ‘marks’ obtained, hanging in front. BTec manufacturing units!

In this locality, there must be at least 10 of these institutions- Junior Colleges as they are called. I am proud of the fact that so many of our youngsters are interested in higher education and are actually into it. But I am sad that their interest is mostly in one particular field of study. I wonder what is so much alluring in being an engineer. And why and how does our country need so many engineers? Don’t we need English scholars, fashion designers, primary teachers, merchants? Or should they all be engineering failed candidates?

5 years ago when I was in Chennai, I had learned that there are around 130 engineering colleges in the city of Chennai itself. Each college will have at least 200 students in a batch. Which means, Chennai alone ‘manufactured’ 26,000 engineers 5 years ago! Look at Andhra’s condition. It has 847 (year 2012) engineering colleges with 3.39 lakh seats! Interestingly, no one talks about the pass percentage of these engineering colleges. It is unofficially heard that not more than 40% pass each year! Now, that is an interesting figure. Out of 100 engineering students, 90 buy their engineering seats paying lakhs. And after 3 or 4 years, they gloriously fail in their course. What a national waste!

Therefore, these manufacturing units do not manufacture engineers alone, but loafers and thieves and failures and dropouts and criminals and drug addicts and psychos as well. That’s a great social service they are doing. I appreciate the pain they take.

Coming back to the coaching centres, they do another wonderful service to the nation. That is, they inspire a sort of ‘spirit of competition’ in students, that pulls them down to the abyss of despair if they get one or two marks less than the expected 95+ in the top rated subjects.

Why does this happen? Because it is big business. Having a network of of such coaching centres in the heart of cities is no joke. Assets in terms of land and building are huge in magnitude. If 3 lakh students get into Engineering colleges, at least 10 lakhs do try writing exams. The fee is enormous! And name and fame in terms of IIT ranks they buy, is great. People say, there is a nexus between these ‘factories’ and those who set question papers for top competitive examinations. I don’t know how much of it is true. If it is, our society has a rotten sense of morality.

I am an ordinary man. I don’t understand the rules of this game. But I can say this much. If the cream of our youth goes away into these manufacturing units to become BTec bearers, and majority comes out as BTec failures, we will only have a lopsided society. One that is full of one kind of people. Uniform and boring. With crime levels going up. A society that doesn’t think creatively. One that doesn’t produce/create. A complete consumerist society (we shall fulfill the dream of capitalists).  It might take some time, but surely something of this sort is going to happen. Let us wait to see if parents wake up, to wake their children up from this illusion.