Showing posts with label culture. Show all posts
Showing posts with label culture. Show all posts

Tuesday, April 30, 2013

വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും (Education and Culture)

അറിവാണ് മനുഷ്യനെ മുൻപനും പിൻപനും ആക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി ഉള്ളവന് അതില്ലാത്തവനെ പുച്ഛം നിറഞ്ഞ നോട്ടം നോക്കാൻ ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ടോ? വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവൻ അതുള്ളവനെ  ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഗതികേട് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സ്വന്തം മഹത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് മനസിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത, സ്വയം അറിവുണ്ട് എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന വിവരദോഷികൾ സ്വന്തം ഡിഗ്രികൾ കൊണ്ട് കോർത്ത കയറിൽ തൂങ്ങി ചാവുന്നതാണ് നല്ലത്. ഹല്ല പിന്നെ!

വയലിൽ പണി എടുക്കുന്ന കർഷകൻ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മെടഞ്ഞ് മേഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിവേകം ഡിഗ്രികൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വിവേകിയായ കർഷകൻ സർക്കാരിന്‍റെ ഗ്രാന്റ് വാങ്ങാൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കൌണ്ടരിന്‍റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യർ സമ്മാനിക്കുന്ന പുച്ഛം നിറഞ്ഞ ചിരി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഭ്യസ്തവിദ്യർ എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരദോഷികളുടെയും സംസ്കാരം ആകുന്നു. ഒരിക്കലും സംസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെ സൗജന്യം ആയി കിട്ടില്ല. സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അത് വീട്ടുകാരുടെയും, നാട്ടുകാരുടെയും കടമ ആകുന്നു. സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത തലമുറയെ പടച്ചു വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു വയസായ പെണ്ണിനുപോലും നമ്മടെ നാട്ടില്‍ ധൈര്യമായി ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിനടക്കാൻ പറ്റാത്തത്. വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി പോയ മാന്യ പുരുഷന്മാരും പൊങ്ങച്ചക്കാരികളും കൂടി ചെയ്യുന്നത്ര ദോഷം വേറെ ആരും ഈ സമൂഹത്തിനു ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരികളായ ഏതെങ്കിലും അഭ്യസ്തവിദ്യർ ഈ പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതുകൊണ്ട്‌ സംസ്കാരം ഉണ്ടായി എന്ന് അഹങ്കരിക്കരുത്. യഥാർഥ സംസ്കാരം പ്രവൃത്തിയിൽ കാണണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് ഡിഗ്രികൾ കോർത്ത കയറിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങുന്നതാണ്!


 NB: ചില ആപ്പീസുകളിൽ മുണ്ടും തോർത്തും അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടും ബ്ലൗസും ധരിച്ചുവരുന്ന, പ്രായമായ ചിലരെ പരിഗണിക്കുന്ന രീതി കണ്ട് ആത്മനൊമ്പരം പൂണ്ടാണ്‌ ഇത് എഴുതുന്നത്. ആരെയും മുഷിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

Friday, June 08, 2012

Bra Burners-2012 edition


Any reader of feminist history must have come across the term “bra burners” and the related assumptions and myths. All of us know that nothing was burnt, and the iconic title of the protest is a reference to the onset of feminist proclamation of freedom at the 1968 Miss America beauty pageant. Though mistaken and misinterpreted, the issue remained in the history of human memory as a strong demonstration of feminist assertion.

But the other day, I had to witness another kind of bra-burning here in the city of Hyderabad. The modern burners were not photographed and nobody talked about them. They burned bras behind the shadows of the night, so that no one could see them. Probably, even if it was done in bright daylight, they wouldn’t be seen or heard by us and those around- us!

You can have a look at what and how they burned.

Done by some miscreants at Himayatnagar, Hyderabad
I see these burnt advertisements on my morning walks to Husain Sagar, Hyderabad. I kept thinking of the degree of intolerance and perversion represented by these burned images. It was a week ago that I decided to click pictures of this burning and write something on it. I wanted to protest. I wanted to protest the attitude behind this burning. I didn’t feel it was funny. Neither did I feel any joy in looking at these burnt images.
 
There is something more grave than the obvious, that works behind this burning. It is not one person’s momentary craze that inspired this action. It is a reflection of age-old prejudices and contempt towards feminine body- a masculine attempt to de-divinize the physical form of the opposite sex. Therefore I wanted to register my protest. I don’t know if this would be interpreted in ways I haven’t imagined. It doesn’t matter.

My anger overtakes me, whenever I begin to write on this, and my wit goes for a toss! Ah! But I have to write. And thus writes Sajit. 

There was this jealous, incompetent, patriarchal notion that the feminine is the weaker of the two genders, from the beginning of times (I guess). And to compensate the obviously negative connotation, the ‘strong’ gender added that the weak gender was also ‘gentle and fairer’. Very funny. But jealousy did not stop there. It takes different forms. The ‘gentle ones’ are kept at home to be rotten, uneducated, and unequal. They were not given enough (and equal) opportunities to grow and were not treated well during the day, and ill-treated during the night. The last in the list is a difficult logic, but easy to understand. It is the way gender jealousy works.

Drunk or mad?
Women have stronger immunity systems, faster reflex and deeper intuitions. Very natural, eloquent, and graceful. Jealousy goes a step higher on the ladder. If both the genders were given equal opportunities in a neutral world, on a competitive basis, the results for sure would have been quite different. Therefore, the muscled gender found ways, concocted reasons, invented traditions, and established taboos to prove that the non-muscled and gentle gender ought to be kept under powerful masculine control! Not finished- these notions are institutionalized with the help religion, culture and politics. Wonderful, isn't it?

Now, to keep things under control, more customs, stranger traditions, etc. are bought in. But what if thing go out of control? Ah, there are ways to manage this. Modern bra burning is one such. Mock. Laugh at. Look down upon. Let contempt come from within the enemy. Let destruction be complete. If these measures do not work, there are more in the list. Insult, rape, torture, molestation, blackmail, murder, honour killing, public stripping and beatings, etc. are just a few.

Therefore WE continue to burn. And the rest of US continue to witness in silence. They say our traditions are god-given and therefore eternal, and therefore holy! If we don't change our mindset, we will be remembered as the land where cows roam legally protected while women are brutally objectified and eliminated. If we decide to turn away from such images, we will remain blinded. All of us will!

Tuesday, September 22, 2009

Spray it like me if you can!

What are the issues that you boast upon? Your family, big house, cute car, clever son, cell phone, or a beautiful wife or a handsome husband? Good. Do you know what people boast upon here in Secunderabad? Wait. Dont be embarassed or shocked when I actually say it. I mean, be prepared.


"Sprewwwwww....." Did you get it? Hmm... This is a sound, with spectacular visual effect, that you can see on the roads here. Red coloured spray of 'pan' and spit emerging from mouths adorned with yellow teeth, making rainbow-like formation in the air! Ah! Those lovely little fountains can never be forgotten especially if the spray lands on your pearl white shirt, on your way to the office or University or a wedding feast. Thanks to a lot of such sprayers, all the walls in the city have a red base, with designs better than Hussain's paintings. Great indeed is this talent.


Not over. Spray is only one mode. Other modes of 'painting the city red' are, straight spray with lower projection angles and longer projectile, plosive actionwhere the material goes straight down at high velocity, angular spit which follows a spiral trajectory, achieved by turning the head around while spittine, etc.


The other day, while I was returning from the railway station, I saw a crystal white UFO-like object with a short aura, flying from above, to the ground just half a metre ahead of me! I was terrified. I stood just like that for a few seconds. Then I realized that it was also the artistic craft of a young man who wanted to ease himself by spitting long and sharp! The problem was that, he tried it from a bus parked on the side. By god's grace, I was saved, otherwise, I would have been bathed in that crystal white liquid. YUCK!!!


Now a piece of warning. Be on the look out while you walk in the city. Someone may spray from anywhere around. Beware. Be ready to be sprayed. Be ready to evade sprays.